Facebook มียอดผู้ใช้งาน 955 ล้านคนต่อเดือนและ 552 ล้านคนต่อวัน

27 Jul 2012
398 ครั้ง


คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเว็บไซต์สังคมออนไลน์อย่าง Facebook แน่นอน และล่าสุดทาง Facebook
ก็ออกมารายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปีนี้แล้ว ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือการเติบโตของจำนวนผู้ใช้
งานเฟซบุ๊กที่สูงถึง 955 ล้านคนต่อเดือนในไตรมาสที่ 2 และ 543 ล้านคนที่ใช้งานจากโทรศัพท์มือถือ ส่วนจำนวนผู้ใช้
งานเป็นประจำทุกวันอยู่ที่ 552 ล้านคน ซึ่งแนวโน้มการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นและนี่คงเป็นบทสรุปให้กับเฟซบุ๊กได้ว่ายัง
สามารถเติบโตได้อีก สำหรับใครสนใจสามารถดูแผนภูมิอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้งานได้ด้านในครับ

จำนวนผู้ใช้งานในแต่ละเดือนตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2010 ถึง ปี 2012

จำนวนผู้ใช้งานในแต่ละวันตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2010 ถึง ปี 2012

ที่มา: Allfacebook