Gyazo – จับภาพหน้าจอแบบ Social Share

20 May 2010
1,131 ครั้ง


Gyazo โปรแกรมฟรีแวร์ีที่ใช้สำหรับจับภาพหน้าจอและแบ่งปันภาพถ่ายไปยังเว็บพวกเครือข่ายสังคม
โดยสามารถใช้งานได้ทั้ง Windows Mac และ Linux โดยจะใช้เมาส์เป็นตัวควบคุม หลังจากที่คุณ
จับภาพหน้าจอได้แ้้ล้วก็จะถูกส่งออกเป็นรูปแบบ URL คุณสามารถใช้ออนไลน์ได้ง่ายๆโดยการวางลิงค์
ข้อความบน Twitter, FaceBook, Tumblr, Skype หรืออีเมล์เป็นต้น แต่ไม่สามารถแก้ไขปรับ
แต่งภาพได้