Is My Blog Working – บล็อกคุณทำงานอยู่หรือเปล่า !?

14 Aug 2009
202 ครั้ง


ismyblogworking

Is My Blog Working เว็บที่ใช้สำหรับเช็คสถานะการทำงานของบล็อกคุณ ว่ายังทำงานได้ดีอยู่หรือไม่ พร้อม
แสดงค่าต่างๆให้คุณรับรู้ เพื่อบอกสถานะบล็อกของคุณ ด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่กรอก URL บล็อกคุณลงไป
บนเว็บไซต์จากนั้นก็จะแสดงข้อมูล โดยแสดงข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะตรวจสอบ IP เว็บเซิร์ฟเวอร์,
RSS ฟีด, ไฟล์ robots.txt เว็บแคชและจำนวน Index ใน Google และ Bing ส่วนที่ 2 จะแสดงการโหลด
หน้าบล็อก, ซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำบล็อก, ชื่อธีมที่ใช้กับบล็อก รวมไปถึงการตรวจสอบมาตรฐาน W3C อยากรู้ต้อง
ลองเองนะครับ