SpeedOut – ทดสอบความเร็วการอ่าน เขียนข้อมูล USB Drive

14 Sep 2010
3,148 ครั้ง


SpeedOut โปรแกรมฟรีแวร์ที่ใช้สำหรับทดสอบ USB Drive หรือ Flash Drive เป็นอุปกรณ์พกพาที่ใช้
เก็บข้อมูลยอดนิยม Flash Drive ก็มีหลากหลายยี่ห้อและขนาดการเก็บไฟล์ก็ไม่เหมือนกัน SpeedOut
จะเข้ามาช่วยในการตรวจสอบและทดสอบ Flash Drive ในเรื่องของความเร็วการเขียนข้อมูล ความเร็วใน
การอ่านข้อมูล ว่ามีความเร็วถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกล่าวไว้หรือไม่ เป็นโปรแกรมอีกตััวที่แนะนำให้ใช้งานสำหรับ
คอไอทีทั้งหลาย ห้ามพลาด
? Download: SpeedOut version 0.5