WordPress 3.1.3 และ WordPress 3.2 Beta 2 ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับรุ่นก่อนหน้านี้

26 May 2011
144 ครั้ง


มาแล้ว WordPress 3.1.3 เวอร์ชั่นปรับปรุงความปลอดภัยจากเวอร์ชั่น 3.1.2 เป็นรุ่นก่อนหน้านี้นั้นเอง
สำหรับในเวอร์ชั่นนี้เน้นแก้ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักและยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้าน
อื่นๆ เพิ่มระบบป้องกันการ “clickjacking” ในส่วนของ Admin และ Login pages นอกจากนี้ยังทำ
ความสะอาด WordPress import files ที่ไม่เสร็จสมบูรณ์และการมาของ WordPress 3.1.3 ก็มา
พร้อมกับ WordPress 3.2 Beta 2 ที่ปล่อยมาพร้อมกันและเวอร์ชั่นนี้ก็ใกล้คลอดเต็มทีแล้ว สำหรับ
ใครที่ใช้ WordPress 3.1.2 อยู่แนะนำให้อัพเดทเป็น WordPress 3.1.3 เพื่อความปลอดภัย