AddInfo – Social Bookmarking plugin

11 Feb 2009
443 ครั้ง


addinfo

AddInfo Social Bookmarking ปลั๊กอินอีกตัวที่น่าสนใจ เพราะว่ามันมีปลั๊กอินสำหรับ WordPress และสำหรับ
คนที่ใช้งานบล็อกผ่าน Blogger ก็สามารถเพิ่ม AddInfo เพื่อใช้งานภายในบล็อกได้เช่นกัน พร้อมวิธีการใช้งานโดย
สามารถเลือกได้ เราต้องการแบบไหน เช่นต้องการปุ่มแบบ Favorites หรือ Articles ไว้โปรโมทเฉพาะข้อความ
หรือจะใช้งานในรูปแบบ RSS ก็ได้เช่น