Blue Backlinks – เครื่องมือตรวจสอบ Backlink Checker

4 Oct 2010
636 ครั้ง


Blue Backlinks เว็บบริการตรวจสอบ Backlink ของเว็บหรือบล็อกของคุณ ทำหน้าที่เป็น Backlink Checker
ที่จะตรวจสอบการลิ้งค์กลับมาหาเว็บของคุณ ซึ่ง Backlink ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญในการทำ SEO และนอกจากนี้
ยังบอกรายละเอียดต่างๆ เช่น ค่า PR อันดับ Alexa Rank จำนวนลิ้งค์ทั้งหมด เป็นต้น สามารถใช้งานได้ง่าย
เพียงแค่ใส่ URL ที่ต้องการตรวจสอบ บริการฟรีไม่้ต้องลงทะเบียน