Curculator – แปลงสกุึลเงินต่างๆพร้อมคิดเลขออนไลน์!!

15 Jun 2009
1,295 ครั้ง


Calculator

Curculator ทำเรื่องการคำนวนการแปลงสกุลเงินของประเทศต่างๆให้เป็นเรื่องง่ายๆ โดยใช้ Curculator
เพียงแค่ระบุตัวเลขลงไปและเป็นเครื่องคิดเลขออนไลน์ในตัว ไม่ต้องลงทะเบียนสามารถใช้งานได้ทันที
มีสกุลเงินต่างๆให้เลือกใช้งานรวมไปถึงค่าเงินบาทของประเทศไทย สามารถใช้แป้นพิมพ์จากคีย์บอร์ดได้
ใช้ตรวจสอบอัตตราการแลกเปลี่ยนเ้งินระหว่างประเทศต่างๆได้ ลองใช้งานกันดู