Email Cover – ซ่อนอีเมล์ให้อยู่ในรูป CAPTCHA!!

21 Mar 2009
278 ครั้ง


emailcover

Email Cover บริการฟรีๆที่จะทำแปลงให้ Email ของคุณอยู่ในรูปภาพแบบ CAPTCHA ที่ทำให้เวลาคุณนำ
ไปใช้งานสามารถป้องกัน Spam ที่อาจจะส่งเข้าไปในอีเมล์ของคุณ โดยการทำงานของ Email Cover
จะแปลงตัวอักษรอีเมล์ของคุณให้เป็นรูปแบบที่ทำให้อ่านได้ค่อนข้างยากเหมือนกับ CAPTCHA หลัง
จะนั้นก็ copy รูปภาพเลือกรูปแบบเมื่อนำไปใช้งาน ตามความเหมาะสม