Flash Countdown Timer – สร้าง Countdown แบบ Flash ง่ายๆ

26 Mar 2009
3,249 ครั้ง


flash-countdown

Flash Countdown Timer เว็บที่ใช้สำหรับสร้าง Countdown แบบ Flash ที่ใช้งานได้ง่ายๆมาก เพียงระบุเวลา
เลือกตกแต่งสี ระบุกิจกรรมที่ Countdown หลังจากนั้นก็รับโค้ดนำไปแปะที่ บล็อก เว็บไซต์หรือนำไปใช้งานตาม
ความต้องการ ไม่ต้องเขียนโค้ดเอง สะดวกรวดเร็ว…