goQR.ME – สร้าง QR Code ออนไลน์ได้สารพัด

10 Nov 2010
835 ครั้ง


goQR.ME เว็บบริการที่ช่วยให้คุณสร้าง QR Code ที่ใช้เชื่อมโยงไปยังสิ่งที่คุณต้องการโดยผ่าน QR Code
เช่น ข้อความ เว็บไซต์ มือถือ SMS และ vCard เป็นต้น โดยข้อมูลแบบนี้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟนโดยการสแกนเพื่อให้แสดงข้อมูลที่คุณกำหนด นอกจากนี้คุณยังสามารถประยุกต์ QR Code
ที่คุณสร้างขึ้นออกเป็นรูปแบบอื่นๆ เช่น ทำเสื้อ ลายแก้วนํ้า นามบัตรหรือเข็มกลัด โดยคุณสามารถใช้เว็บนี้ที่
ให้คุณเลือกปรับขนาด QR Code ได้ตามใจชอบ goQR.ME บริการฟรีไม่ต้องลงทะเีบียน