.htaccess Editor – สร้างไฟล์ .htaccess ออนไลน์!!

13 Mar 2009
1,216 ครั้ง


htaccesseditor

.htaccess Editor เว็บที่ใช้สำหรับสร้างไฟล์ .htaccess สำหรับคนที่ทำเว็บหรือบริการโฮสติ้ง คงจะคุ้นเคยกับ
.htaccess เพราะมันใช้ควบคุมในหลายเรื่องๆ ความสามารถในการปรับแต่งการกำหนดค่าคอนฟิก ภายในเว็บ
ก็มีการแบ่งลักษณะตามการใช้งานให้เลือกไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกและง่ายๆต่อการใช้งานโดยเราไม่
ต้องเขียนโค้ดเอง