iStudio ประกาศลดราคา The New iPad หรือ iPad 3 เริ่มต้นที่ 14,900 บาท

24 Oct 2012
1,486 ครั้ง


หลังจาก iStudio ประการลดราคา iMac และ Mac mini (mid 2011) เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดทาง iStudio
by comseven ก็ได้ประกาศลดราคา The New iPad หรือ iPad 3 (3rd Generation) ลงแล้วเช่นกัน
ลดราคา The New iPad รุ่น Wi-Fi 16GB เหลือ 14,900 บาทจากราคาเดิม 16,500 บาท และลดราคารุ่น
Wi-Fi + Cellular 16GB เหลือ 18,900 บาทจากราคาเดิม 20,500 บาท ทั้งนี้การลดราคาดังกล่าวมีผลตั้งแต่
วันที่ 24 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป โดยสามารถไปซื้อที่ร้าน iStudio, iBeat, U.Store by Comseven ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ติดตามราคารุ่นอื่นๆ ด้านในครับ 

iStudio ลดราคา The New iPad หรือ iPad 3 (3rd Generation) รุ่น Wi-Fi

  • The New iPad Wi-Fi 16GB ลดราคาเหลือ 14,900 บาท (ราคาเดิม 16,500 บาท)
  • The New iPad Wi-Fi 32GB ลดราคาเหลือ 17,900 บาท (ราคาเดิม 19,500 บาท)
  • The New iPad Wi-Fi 64GB ลดราคาเหลือ 20,900 บาท ( ราคาเดิม 22,500 บาท)

iStudio ลดราคา The New iPad หรือ iPad 3 (3rd Generation) รุ่น Wi-Fi + Cellular

  • The New iPad  Wi-Fi + Cellular 16GB ลดราคาเหลือ 18,900 บาท (ราคาเดิม 20,500 บาท)
  • The New iPad  Wi-Fi + Cellular 32GB ลดราคาเหลือ 21,900 บาท (ราคาเดิม 23,500 บาท)
  • The New iPad  Wi-Fi + Cellular 64GB ลดราคาเหลือ 24,900 บาท (ราคาเดิม 26,500 บาท)

ที่มา: iStudio by comseven