ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอป “nMeMo” เตือนผู้ป่วยกินยาให้ตรงเวลา

25 Jul 2016
226 ครั้ง


nmemo

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University หรือ SAU ) เปิดตัวแอปพลิเคชั่นเตือนผู้ป่วยกินยาตรงเวลาด้วย (nMeMo) ฝีมือของ 3 เยาวชนไทย นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Google Play Store โดยค้นหาคำว่า “กินยาตรงเวลาด้วย nMeMo”

นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้จริงและสามารถทำงานได้จริง โดยเน้นให้นักศึกษาทำงานกับอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่นำสมัยได้มาตรฐานสากล และเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคณาจารย์ที่ได้ร่วมกับนักศึกษากลุ่มนี้พัฒนาแอปพลิเคชั่นเตือนผู้ป่วยกินยาตรงเวลาด้วย (nMeMo) ที่นักศึกษาได้สร้างขึ้นสามารถทำงานได้จริง ได้ประโยชน์กับสังคมและส่วนรวม และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยจุดเด่นของแอปตัวนี้ จะช่วยเตือนให้ผู้ป่วยไม่ลืมรับประทานยาด้วยเหตุผลต่าง ๆ เป็นการเตือนให้ผู้สูงอายุ ซึ่งเข้ากับยุคสมัยของผู้สูงอายุกับสังคมไทยในปัจจุบันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแอปนี้ จะคอยเตือนผู้ป่วยที่ลืมไม่สามารถรับประทานยาได้ถูกต้องตรงเวลา โดยตัวโปรแกรม แอปพลิเคชั่นเตือนผู้ป่วยกินยาตรงเวลาด้วย (nMeMo) จะช่วยเตือนตัวผู้ป่วยเองหรือเตือนไปยังญาติหรือผู้ใกล้ชิด หรือผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาให้ได้ถูกต้องตามเวลา หากไม่ถูกต้องตรงตามเวลาก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังญาติหรือผู้ใกล้ชิดที่ได้กำหนดไว้ได้รับทราบข้อมูลการกินยา เพื่อโทรกลับมาย้ำเตือนให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนั้น ๆ ให้รับประทานยาได้ถูกต้องตรงตามเวลา อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูล (Log File) เกี่ยวขัองกับการพบแพทย์และยาต่าง ๆ ที่ต้องรับประทานในการพบแพทย์แต่ละครั้ง และข้อมูลการกินยาว่าได้กินยาหรือไม่ ตรงเวลาหรือไม่ โดยสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาในเวลานั้นหรือภายหลังก็ได้ เช่น การตั้งเวลาระบุช่วง ก่อนอาหารหรือหลังอาหาร หรือจะเตือนในช่วงเช้า กลางวัน เย็นและก่อนนอน ก็ได้ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดตามการพบแพทย์และการกินยาของผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องรับยประทานยาเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

ด้านอาจารย์ชนินทร เฉลิมสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า แอปพลิเคชั่น Notification Medicine on Modile (nMeMo) “กินยาตรงเวลาด้วย nMeMo” ได้รับการพัฒนาโดยทีมเยาวชนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย 1.นายชาญชัย สีเทา 2. นายวิศว ธีระมานะสิทธิ์ และ 3.นายจักรภูมิ อุทุมพร โดยการจัดทำแอพลิเคชั่น กินยาตรงเวลาด้วย (nMeMo) เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของนักศึกษา เพราะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ ซึ่งในการช่วยเตือนหรือช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ให้ลืมรับประทานยา ซึ่งหากลืมหรือขาดยาในช่วงใดช่วงหนึ่ง อาจเป็นอันตรายให้ถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมองตีบ เป็นต้น

ทั้งนี้รูปแบบของการพัฒนาแอปดังกล่าว เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาระบบเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยบนอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยรับประทานยาตามแพทย์สั่งและเพื่อให้ญาติหรือคนใกล้ชิด สามารถติดตามข้อมูลการรับประทานยาได้ และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วย ประวัติการแพทย์ และประวัติการรับยา ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Google Play Store โดยค้นหาคำว่า “กินยาตรงเวลาด้วย nMeMo…”

ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์