เริ่มแล้ววันนี้!! หน่วยงานตำรวจทั่วประเทศใช้แอพฯ LINE รายงานอาชญากรรม

15 Dec 2012
861 ครั้ง


กระแสความแรงของแอพฯ แชทอย่าง LINE ในประเทศไทยยังคงแรงอย่างต่อเนื่องหลังจากประกาศยอดผู้ใช้
ที่มีมากกว่า 10 ล้านคน ล่าสุดหน่วยงานตำรวจเองก็เริ่มใช้แอพฯ LINE ในการทำงานแล้วเช่นกัน โดยทางรอง
ผบ.ตร. สั่งการตำรวจทั่วประเทศ ใช้ LINE กับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลง่าย
รวดเร็ว อีกทั้งรายงานความคืบหน้าคดีสำคัญได้ทราบทั่วกัน ซึ่งมีผลแล้ววันนี้ (15 ธ.ค.) ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานใน
ตำรวจ ได้แก่ บช.ภ.3 และ ภ.4 ใช้ประโยชน์จากแอพฯ LINE ในการบริหารสั่งการแล้วเกิดประโยชน์ต่อหน่วย
งานเป็นอย่างดี 

รอง ผบ.ตร. สั่งการตำรวจทั่วประเทศ ใช้โปรแกรมไลน์ (LINE) กับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลง่าย รวดเร็ว อีกทั้งรายงานความคืบหน้าคดีสำคัญได้ทราบทั่วกัน เริ่มใช้ 15 ธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งในราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงข้อสั่งการให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยการ
ประยุกต์กับโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งปัจจุบัน มีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการใช้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนอกเสียจากค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานในตำรวจ ได้แก่ บช.ภ.3 และ ภ.4 ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมไลน์ (LINE)
ในการบริหารสั่งการแล้วเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างดี

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูล
ติดต่อสื่อสารง่าย รวดเร็ว จึงมีคำสั่งให้ ผบช.จัดประชุมกำหนดแนวทางในการนำเอาระบบโปรแกรมไลน์มา
ใช้นอกเหนือจากโปรแกรมการติดต่อสื่อสารปกติ โดยแบ่งเครือข่ายเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มระดับบช.ภ. ตั้งแต่
ผบช.-ผบก. 2. กลุ่มระดับบก./ภ.จว ตั้งแต่ระดับผบก.-สว.หัวหน้างานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม

นอกจากนี้ ให้ปรับปรุงเครือข่ายให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการสื่อสารผ่านไลน์ให้ใช้ในการรายงาน
คดีสำคัญที่เป็นที่สนใจของประชาชน สื่อมวลชน รวมทั้งข้อสั่งการความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งให้ลูกข่ายได้รับทราบทั่วกันทุกวัน โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้หน่วย
ต่าง ๆ ต้องรายงานความคืบหน้ารวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการรายงานข้อมูลด้านการปราบปรามผ่านไลน์ให้
ตำรวจทราบทุกเดือน

ที่มา: Kapook