Turn Your Name Into A Face – แปลงชื่อ ให้เป็นหน้าตา

26 Oct 2008
536 ครั้ง


Turn Your Name Into A Face มีของเล่นใหม่มานำเสนออีกแล้ว เป็นเว็บที่เกี่ยวกับการแปลงตัวอักษรให้ออกมา
อยู่ในรูปแบบหน้าตา(avatar) โดยการพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ ทั้งมีความหมายหรือไม่มีความหมาย จากนั้นเว็บก็จะ
ทำการแสดงหน้าตาออกมาตามข้อความที่เราได้พิมพ์ไป โดยอาจมากถึง 100,000 หน้าตาเลยทีเดียว