TwitKit – Twitter sidebar for Firefox

10 Oct 2008
608 ครั้ง


TwitKit เป็น Add-On ของ Firefox สำหรับเล่น Twitter บน Sidebar ของ Firefox เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่
เล่น Twitter จริงๆแล้วมี Add-On ให้เลือกมากมายสำหรับคนที่ใช้ Firefox แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนจริงๆที่ผม
ใช้อยู่ก็มี TwitterFox กับ Pidgin สองตัวนี้คับ สำหรับ TwitKit เป็นอีกตัวเลือก TwitKit สามารถตั้งแต่เวลาสำหรับให้
มัน Refresh ข้่อความได้ เปลี่ยนธีมได้ ปรับขนาดของฟอนต์ได้ เมื่อติดตั้งเสร็จวิธีเรียกใช้งาน TwitKit จะอยู่ในเมนู
Tools ของ Firefox

  • Install : TwitKit 1.1
  • Install : TwitterFox 1.7.2