GeeMail – Gmail Desktop ใช้งานอีเมล์แบบออฟไลน์และออนไลน์

6 May 2011
799 ครั้ง


Geemail เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้งาน Gmail บน Desktop สำหรับโปรแกรมตัวนี้
เป็น Gmail Desktop Email Client ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้งาน Gmail ได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์
ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณเขียนอีเมล์แบบออฟไลน์ โดยที่ไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต สามารถกำหนดรูปแบบการส่ง
อีเมล์ได้ ในกรณีที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คุณไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งสิ้น และ Interface ของโปรแกรมก็มี
หน้าตาคล้ายการใช้งาน Gmail บนเว็บและยังสามารถใช้งานได้ทั้งบน Windows, Mac และ Linux สำหรับ
ผู้ใช้ต้องการใช้งาน Geemail จำเป็นต้องติดตั้ง Adobe AIR บนเครื่องคอมพิวเตอร์