PDFUNdo – Free Online PDF to Word Converter

24 Oct 2008
3,520 ครั้ง


PDFUNdo บริการแปลงไฟล์ PDF เป็น Word ออนไลน์และมีทั้งแบบโปรแกรมติดตั้งบนเครื่องให้เลือกใช้งานกัน
แล้วแต่ชอบ PDFUNdo เมื่อแปลงไฟล์เสร็จแล้วจะไม่ส่งเข้า Email แต่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่แปลงเสร็จแล้ว
ผ่านทางหน้าเว็บที่ใช้งานนั้นได้เลย ทำให้สะดวกกว่าการส่งเข้า Email (ไม่ีสามารถแปลงไฟล์ PDF ที่ติดพาสหรือ
มีการป้องกันไฟล์)
Download : PDFUNdo Desktop Version