EU ทุ่มเงินสนับสนุนเทคโนโลยี 5G กว่า 2,000 ล้านบาท ใช้งานได้ก่อนปี 2020

27 Feb 2013
249 ครั้ง


5G

3G ในบ้านเรายังไม่เข้าที่เข้าท่าเท่าไหร่นัก ส่วนทางด้าน 4G ก็มีการทดสอบไปแล้วโดยผ่านเครือข่ายทรูมูฟ
ล่าสุด Neelie Kroes รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission หรือ EC) ประกาศมอบ
เงินทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ด้วยจำนวนเงิน 50 ล้านยูโรหรือประมาณ 2 พันล้านบาทเพื่อ
ให้มี 5G ใช้งานได้ก่อนปี 2020 เงินทุนดังกล่าวจะถูกกระจายไปให้โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ต่าง ๆ
ภายในยุโรป ถือว่าเป็นข่าวดีที่เราจะได้เห็นเทคโนโลยี 5G ในอนาคต ส่วนในประเทศไทยขอ 3G ดีๆ และมี
คุณภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ก็พอ ที่มา: The Next Web