INET Bangkok 2013 สัมมนาและนิทรรศการ “อินเทอร์เน็ต : พลังแห่งการ สร้างสรรค์”

2 Jun 2013
616 ครั้ง


inet-bkk-2013

สำหรับใครที่สนใจเรื่องอินเทอร์เน็ตและอยากหาความรู้เพิ่มเติม รวมไปถึงเจาะลึกในเรื่องต่าง ๆ วันนี้มีงานสัมมนา
พร้อมนิทรรศการดี ๆ มาฝากกับงาน INET Bangkok 2013 จัดขึ้นโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วย
งานพันธมิตร ที่มีส่วนในการร่วมพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ Internet Society (ISOC) ซึ่ง
เป็นองค์กรระดับนานาชาติ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านในครับ 

งาน INET Bangkok 2013 จัดขึ้นโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร ที่มีส่วนในการร่วมพัฒนาอินเทอร์เน็ตของ
ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ Internet Society (ISOC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการ ในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศและผลักดันให้เกิดการรวมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้อินเทอร์เน็ต
ทั้งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน โดยมุ่งหวังว่าผลจากการจัดงานจะเกิดกลุ่มเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ที่เข้มแข็ง และสามารถผลักดันให้เกิดการทำงานที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ขึ้นต่อไป

โดยงาน INET ที่ ISOC จัดนี้มีการเวียน จัดในหลายประเทศทั่วโลกมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1992 โดยจะเน้นในประเด็นการเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆของ สังคม และผลักดันให้เกิดการตอบโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตทั้งในเชิงเทคนิค ธุรกิจ สังคม และนโยบาย

 

งาน “INET Bangkok 2013” จะจัดขึ้นในหัวข้อ “Internet: The Power to Create” หรือ อินเทอร์เน็ต : พลังแห่งการ
สร้างสรรค์ โดยมีทั้งส่วนที่เป็นการสัมมนาและนิทรรศการ ในส่วนการสัมมนา มี 4 เรื่อง ได้แก่ Technology Track,
Innovation Track, iSociety Track, และ Future Track โดยมีคำอธิบาย Track โดยสังเขปดังต่อไปนี้

 • Technology Track: นำเสนอประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง การนำเสนอของ
  Track นี้ จะชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว กับผลกระทบต่อการทำธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต
  ประจำวัน ตัวอย่างหัวข้อการบรรยายสำหรับ Track นี้ ได้แก่ IPv6, Cloud Computing Software Development, และ
  WebRTC
 • Innovation Track: นำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในโลกอินเทอร์เน็ต
  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะนวัตกรรมอันส่งผลต่อการเปลี่ยน แปลงของรูปแบบการ
  ใช้งานทั้งในระดับองค์กร และพฤติกรรมของผู้ใช้ในระดับปัจเจกบุคคล ตัวอย่างหัวข้อการบรรยายสำหรับ Track นี้คือ
  Mobile-Commerce, E-Commerce, Cloud Computing, e-Government (Cloud), และ Smart Devices/ Systems
 • i-Society Track: นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความท้าทาย และความกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมข้อมูลข่าวสาร และเศรษฐกิจ
  ยุคดิจิทัล ตัวอย่างหัวข้อ การบรรยายสำหรับ Track นี้คือ Integrated Internet Development Strategies,
  Governance in the Age of the Internet and Free Trade Agreements (FTA), และ Digital Footprint
 • Future Track: นำเสนอประเด็นใน เรื่องอนาคตของอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการลดช่องว่างด้านดิจิทัล และการวิจัย
  พัฒนาด้าน Cloud และ Big Data ตัวอย่าง หัวข้อการบรรยายสำหรับ Track นี้คือ Rural Internet technologies และ
  Cloud and Big Data

สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่: 7-8 มิถุนายน 2556

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inetbangkok.in.th/