Repair Microsoft Word Files & Excel files

17 Sep 2008
4,935 ครั้ง


บางครั้งคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆ เปิดไม่ได้บ้าง มีการ error โดยไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้น
โปรแกรมจำพวก Repair จึงเป็นโปรแกรมที่สำคัญที่จะช่วยซ่อมแซมไฟล์ต่างๆเหล่านี้ ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
หากกำลังเจอปัญหาผมจึงแนะนำโปรแกรมสำหรับการซ่อมแซมไฟล์เป็นฟรีแวร์คับ ชื่อว่า WordRepair สามารถใช้
งานได้กับ Microsoft Word 6.0, Word 95, 97, 2000, XP, and 2003 (2007 ยังไม่ได้ลอง )
ดาวน์โหลด : WordRepair Freeware
ดาวน์โหลด : ExcelRepair (ตัวนี้ไม่ฟรีนะคับ แต่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้)